Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Dolice na działkach ewidencyjnych nr 25/3, 26/3 w obrębie ewidencyjnym Wołdowo, gm. Przelewice.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. I Armii Wojska Polskiego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 765-70-06 , fax. 095 7657007
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno
  ul. I Armii Wojska Polskiego 2 2
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 765-70-06, fax. 095 7657007
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl/web/choszczno
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej w leśnictwie Dolice na działkach ewidencyjnych nr 25/3, 26/3 w obrębie ewidencyjnym Wołdowo, gm. Przelewice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa drogi leśnej zgodnie z istniejącym przebiegiem drogi gruntowej, poprzez częściowe utwardzenie płytami YOMB 100x75x12,5 cm oraz kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - długość drogi 500 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 202.83 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście dwa złote 83/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl/web/choszczno
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach