Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul.Słowackiego i Pełczyckiej

Gmina Barlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7462450 w. 16 , fax. 95 7461704
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barlinek
  ul. Niepodległości 20 20
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7462450 w. 16, fax. 95 7461704
  REGON: 00052837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barlinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul.Słowackiego i Pełczyckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul.Słowackiego i Pełczyckiej 2.Przedmiot zamówienia obejmuje:gruntowną przebudowę ulicy Sienkiewicza o długości ok. 235 mb; docelowa szerokość jezdni 5 m, a w miejscu przewężenia 4,5 m; chodnik od strony posesji 1,5 m w obrzeżu i krawężniku obniżonym do 5 cm nad powierzchnię jezdni; projektowane są ponadto miejsca postojowe z płyt ażurowych; odwodnienie drogi poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Sienkiewicza, Słowackiego, do studni ul.Pełczyckiej, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych,demontaż istniejącej nawierzchni jezdni (beton, asfalt) oraz chodnika z płyt betonowych, wycinka żywopłotu, przebudowa odwodnienia drogowego, regulacja istniejącej infrastruktury drogowej (studnie kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne), demontaż umocnienia skarp, wykonanie konstrukcji jezdni oraz chodnika wraz ze zjazdami do granicy pasa drogowego, profilacja i umocnienie powierzchniowe skarp, wykonanie schodów terenowych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - próg zwalniający, montaż oznakowania stałej organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym powykonawczych pomiarów geodezyjnych.3.Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:1)Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy 2)Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3)Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót 4)Załącznik nr 10 do SIWZ - Pismo Starosty Myśliborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 23.06.2016 r. do godz. 1100. 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art.45 ust 6 ustawy pzp. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013. 4.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi być wystawione na: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek i złożone w oryginale w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek. 5.Za datę wniesienia wadium uważa się: 1) datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego; 2) datę złożenia wadium w innej formie niż pieniądz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek. 6.Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz winno być wniesione w imieniu konsorcjum. 7.Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art.46 ustawy pzp. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust.5 ustawy pzp. 10.Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art.46 ust.3 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barlinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach