Przetargi.pl
Remont i przebudowa budynku żłobka wg zaleceń ekspertyzy technicznej ds. zabezpieczeń pożarowych w budynku żłobka Krasnal przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3551580 , fax. (094) 352 37 69
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3551580, fax. (094) 352 37 69
  REGON: 00052385000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa budynku żłobka wg zaleceń ekspertyzy technicznej ds. zabezpieczeń pożarowych w budynku żłobka Krasnal przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Roboty nowe do wykonania wg postanowień ZKPSP 2.Instalacja oświetlenia awaryjnego 3.Zasilanie urządzeń oddymiających
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453121008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=1484
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach