Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2022/2023.

Gmina Bałtów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-423 Bałtów, Bałtów 32
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 264 1008 , fax. 41 2641303
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bałtów
  Bałtów 32
  27-423 Bałtów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 264 1008, fax. 41 2641303
  REGON: 291009946
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2022/2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2022/2023 do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie, gm. Bałtów w ilości maksymalnej 62m3. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości oleju opałowego w zależności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym, z prawem obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu. Minimalna ilość oleju opałowego wyniesie 30m3. 3) Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom zgodnym z charakterystyką jakościową wymaganą Polską Normą PN – C- 96024:2011 lub równoważną opisywanej. 4) Olej musi być produktem oryginalnym, tzn. winien być wytwarzany przez producenta będącego właścicielem receptury oraz symbolu, nazwy i znaku towarowego stosowanego do jego oznaczenia. 5) Lekki olej opałowy musi charakteryzować się następującymi parametrami fizykochemicznymi: a) gęstość w temperaturze 15OC nie wyższa niż 0,860 g/ml, b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56OC, c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20OC nie większa niż 6,00 mm2/s, d) skład frakcyjny: do 250OC destyluje nie więcej niż 65% V/V, do 350OC destyluje nie mniej niż 85% V/V, zawartość siarki nie więcej niż 0,1% m/m, pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3% m/m, pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% m/m, zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, temperatura płynięcia nie wyższa niż 20OC. 6) Miejsce dostaw: Szkoła Podstawowa w Bałtowie, Bałtów 81, 27-423 Bałtów - dostawy sukcesywne. 7) Warunki dostawy: zbiornik mieści jednorazowo 24 m3 oleju (zbiornik olejowy bateryjny w systemie 2 x (4 x 3 m3). Obiekt do którego ma być dostarczony olej opałowy prowadzi droga asfaltowa. Wlew paliwa umieszczony od strony parkingu, możliwość swobodnego wykonywania manewrów autocysterną. 8) Wykonawca zobowiązany jest: a) dostarczać sukcesywnie każdą zamawianą partię towaru do siedziby Szkoły Podstawowej w Bałtowie, na własny koszt, od chwili złożenia zamówienia przez zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie, b) zapewnić taki transport przedmiotu zamówienia, jaki jest wymagany, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy, c) podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronne podpisany bezusterkowy protokół zdawczo - odbiorczy, d) Wykonawca realizował będzie dostawy autocysternami spełniającymi wymagania przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewni odpowiedni stan techniczny urządzeń przy tankowaniu zbiorników w celu zapewnienia warunków ekologicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach