Przetargi.pl
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Jędrzejowska 81
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413941023
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  Jędrzejowska 81
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413941023
  REGON: 299944054
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych2.1. Maksymalna dostawa piasku wynosi 3000 ton. Minimalna dostawa (ilość piasku) jaką należy dostarczyć do Zamawiającego wynosi 1000 ton.Realizacja pozostałej dostawy (2000 ton piasku) zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.2.2. Piasek należy dostarczyć własnym transportem do siedziby Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81.2.3. Wymagania techniczne dostawy piasku do zimowego utrzymania określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 2.4. Piasek musi być siany, nie może być nadmiernie zawilgocony – dopuszczalna wilgotność nie może przekroczyć 5%, piasek nie może zawierać skawaleń i zbryleń, nie rozkruszających się przy nacisku stopą przez odbierającego. W przypadku gdy dostarczony piasek nie będzie odpowiadał powyższym wymaganiom Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonej partii piasku na własny koszt w tym załadunek oraz transport wycofanej partii dostawy.2.5. Dostawy piasku będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika toz odrębnych przepisówZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie4) Zdolności technicznej lub zawodoweja) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie piasku w ilości co najmniej 1500 ton.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach