Przetargi.pl
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 w podziale na 7 zadań częściowych

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 w podziale na 7 zadań częściowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 w podziale na 7 zadań częściowych”. Zamówienie obejmuje 7 zadań częściowych w podziale na poszczególne Obwody Drogowe tj.: Zadanie nr 1 - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Zgórsku w przewidywanej ilości 1 400 Mg Zadanie nr 2 - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Łopusznie w przewidywanej ilości 4 500 Mg Zadanie nr 3 - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Pińczowie w przewidywanej ilości 1 100 Mg Zadanie nr 4 - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Staszowie w przewidywanej ilości 1 000 Mg Zadanie nr 5 - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w przewidywanej ilości 2 000 Mg Zadanie nr 6 - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Ćmielowie w przewidywanej ilości 1 000 Mg Zadanie nr 7 - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na potrzeby Obwodu Drogowego w Tempoczowie w przewidywanej ilości 500 Mg 2. Zakres realizacji zamówienia tj. zestawienie ilości i terminy dostaw dla każdego Obwodu Drogowego oraz wymagania techniczne dotyczące dostawy piasku, został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach