Przetargi.pl
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 273 19 72-73 , fax. (041) 273 19 74
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
  ul. Ostrowiecka 15
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 273 19 72-73, fax. (041) 273 19 74
  REGON: 29101963700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Maksymalna dostawa piasku wynosi 5 000 ton. Minimalna dostawa (ilość piasku) jaką należy dostarczyć do Zamawiającego wynosi 3 000 ton. Realizacja pozostałej dostawy (2 000 ton piasku) zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana. 2. Piasek należy dostarczyć własnym transportem do siedziby Zamawiającego - ZDP Starachowice, ul. Ostrowiecka 15 3. Piasek musi być siany, nie może być nadmiernie zawilgocony – dopuszczalna wilgotność nie może przekroczyć 5%, piasek nie może zawierać skawaleń i zbryleń / nie rozkruszających się przy nacisku stopą przez odbierającego/. W przypadku gdy dostarczony piasek nie będzie odpowiadał powyższym wymaganiom Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonej partii piasku na własny koszt w tym załadunek oraz transport wycofanej partii dostawy. 4. Dostawy piasku będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach