Przetargi.pl
,,Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Pacanów”

Gmina Pacanów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-133 Pacanów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3265403 , fax. 41 3765980
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pacanów
  Rynek
  28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3265403, fax. 41 3765980
  REGON: 291010547
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Pacanów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Pacanów”1. Laptop z systemem operacyjnym 8 szt.2. Komputer stacjonarny z monitorem i systemem operacyjnym 9 szt.3. Pakiet biurowy 17 szt.4. Urządzenie wielofunkcyjne A3 3 szt.5. Oprogramowanie do backupu danych 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach