Przetargi.pl
Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 832 22 43 , fax. 0-15 832 22 43
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu
  ul. Wojska Polskiego 22
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-15 832 22 43, fax. 0-15 832 22 43
  REGON: 29244809100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgih.sandomierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Zadanie 1 obejmuje: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych, zestawów komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu biurowego do pracowni zawodowych technikum hotelarskiego i gastronomicznego ZSGiH w Sandomierzu. 3.2. Zadanie 2 obejmuje: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i stołów roboczych do pracowni zawodowych technikum gastronomicznego ZSGiH w Sandomierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zdania nr 1 i 2, zawierający rodzaj, ilość sprzętu, parametry techniczne i miejsce dostawy jest zawarty w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania 1 oraz załącznik 2b do SIWZ dla zadania 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokumenty, z których wynika uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w wypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu realizacji zamówienia, Wymagana forma – oryginał. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ - wymagana forma oryginał.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach