Przetargi.pl
„Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki.”

Gmina Pacanów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-133 Pacanów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413765403 , fax. 41/3765980
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pacanów
  Rynek
  28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413765403, fax. 41/3765980
  REGON: 291010547
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023 do:- Szkoły Podstawowej w Pacanowie,- Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich,- Szkoły Podstawowej w Oblekoniu,- Szkoły Podstawowej w Wójczy,- Samorządowego Przedszkola w Wójczy,- Samorządowego Przedszkola w Pacanowie.obejmującego łącznie 401 uczniów, 5 tras o łącznej długości ok 587 km. Przewidywana ilość dni nauki wynosi ok 182 dni tj. od 01.09.2022 r. do 23.06.2022 r.a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu i odwozu dzieci z terenu Gminy Pacanów z miejscowości Kwasów, Sroczków, Karsy Małe, Książnice, Pacanów, Słupia, - Podwale - Chrzanów, Grabowica, Komorów, Kółko Żabieckie, Kępa Lubawska, Oblekoń, Żabiec, Rataje Słupskie do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie.b) Przewidywana liczba osób objętych dowozem w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 27 + 1 opiekun (odpowiednio po 11 i 16 osób + opiekun) w każdym pojeździe przeznaczonym na dowóz, po dwa kursy dziennie (dowóz i odwóz). Szacunkowa dzienna liczba kilometrów wynosi ok. 124.c) Wskazana liczba dzieci może wzrosnąć lub zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.d) Dowóz i odwóz dzieci realizowany będzie codziennie, w dni nauki szkolnej, w okresie od 01.09.2022 do 31.07.2023 r. pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci.a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki z terenu Gminy Pacanów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie w roku szkolnym 2022/2023.b) Przewidywana liczba osób objętych dowozem w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 13 przy czym dowóz 8 uczniów odbywać się ma codziennie a 5 w ciągu tygodnia przebywać będzie w internacie.c) Wskazana liczba dzieci może wzrosnąć lub zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.d) Dowóz realizowany będzie codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych w roku szkolnym 2022/2023 pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych.a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu i opieki 1 ucznia do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Skrzynce 146, 33-230 Szczucin w roku szkolnym 2022/2023.b) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja przedmiotu zamówienia (wykonanie umowy) nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, np. zgłoszenie przez placówkę braku potrzeb przewozu uczniów niepełnosprawnych w danym roku szkolnym, rezygnacja ze szkoły lub wygaśnięcie ważności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.c) Dowóz realizowany będzie codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych w roku szkolnym 2022/2023 pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach