Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby informatyki Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2661387, 2663324, 26636335 , fax. 32 297 87 01, 297 87 20
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
  ul. Rzeźnicza 12 12
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2661387, 2663324, 26636335, fax. 32 297 87 01, 297 87 20
  REGON: 27671436900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby informatyki Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby informatyki Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu - zgodnie ze Specyfikacją zawartą w SIWZ z dnia 13.05.2014 r.- załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.sosnowiec.pl / www.bip.pup.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach