Przetargi.pl
Zakup i dostawa leków do Spec. Psych. ZOZ -z podziałem na 20 Pakietów

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6529639 , fax. 042 6528620
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Aleksandrowska 159 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6529639, fax. 042 6528620
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria-lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa leków do Spec. Psych. ZOZ -z podziałem na 20 Pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków do Spec. Psych ZOZ podziałem na 20 Pakietów Pakiet 1- Leki przeciwdepresyjne Pakiet 2- Leki psychotropowe Pakiet 3- Leki nasenne, uspokajające, myorelaxans Pakiet 4- Leki ppzeciwdrgawkowe, pprzeciwparkinsonowe, nootropowe Pakiet 5- Chemioterapeutyki Pakiet 6- Antybiotyki Pakiet 7- Niesteroidowe leki przeciwzapalne Pakiet 8- Narkotyki i antidotum Pakiet 9- Leki przeciwhistaminowe Pakiet 10- Leki układu oddechowego Pakiet 11- Leki układu pokarmowego Pakiet 12- Układ dokrewny Pakiet 13 Układ krążenia Pakiet14 Spasmolityki Pakiet 15 Witaminy i pierwiastki Pakiet 16 Leki stosowania zewnętrznego Pakiet 17 Płyny infuzyjne i rozpuszczalniki Pakiet 18 Varia - Część I Pakiet 19 Varia -Część II Pakiet 20 Surowice, szczepionki Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. oferty można składać oddzielnie na każdy pakiet asortymentowy . Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na leki o innych nazwach handlowych niż wymienione w specyfikacji przetargowej lecz zawierające substancję czynną o tej samej nazwie międzynarodowej .Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowazne tzn. posiadające cechy nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia .Wykazanie równowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Każdy Wykonawca skladajacy oferte równowazna , zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp , jest zobowiązany wykazac w treści przedkładanej przez siebie oferty, ze oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ , bądź tez przewiduje rozwiazania lepsze niż opisywane.Za zamiennik należy rozumiec preparat, który ma identyczne dzialanie , posiada taką samą dawkę lekuoraz ta sama drogę podania . Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leków w zakresie tabletek powlekanych, kapsułek, drażetek,i.t.p.oraz leków iniekcyjnych w zakresie ampułek i fiolek . Nie dopuszcza się skladania ofert które nie obejmuja wszystkich pozycji w poszczególnych pakietach-częściach. Pakiet stanowi niepodzielną i kompletną całość, wszystkie pozycje w wybranym pakiecie-pakietach muszą być wypełnione. W przypadku gdy zadany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji tego leku a nie ma równowaznego, którym można by było go zastapic należy wycenic ten lek podając ostatnia cenę sprzedazy oraz uwage o jego braku lub wstrzymaniu produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psychiatria-lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach