Przetargi.pl
Drobne roboty remontowe i konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych oraz awaryjne naprawy instalacji elektrycznych w ramach całodobowego pogotowia mieszkaniowego w nieruchomościach administrowanych przez zamawiającego, a stanowiących własność: Gminy, Skarbu Państwa, Osób Fizycznych, Współwłasność Osób Fizycznych i Gminy oraz w nieruchomościach objętych Wspólnotami Mieszkaniowymi w odniesieniu do lokali gminnych administrowanych przez Zamawiającego.

Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II" ogłasza przetarg

 • Adres: 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2536419 , fax. 042 2536422
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"
  ul. Dowborczyków 5 5
  90-019 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 2536419, fax. 042 2536422
  REGON: 47203521100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrum2.com3.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Drobne roboty remontowe i konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych oraz awaryjne naprawy instalacji elektrycznych w ramach całodobowego pogotowia mieszkaniowego w nieruchomościach administrowanych przez zamawiającego, a stanowiących własność: Gminy, Skarbu Państwa, Osób Fizycznych, Współwłasność Osób Fizycznych i Gminy oraz w nieruchomościach objętych Wspólnotami Mieszkaniowymi w odniesieniu do lokali gminnych administrowanych przez Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: 3.1. Drobne roboty remontowe i konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych - Wyszukiwanie przerwy w instalacji elektrycznej, instalacji elektrycznej siły i światła, uszkodzeń tej instalacji i usuwanie ich skutków - Wymianę urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej, osprzętu elektrycznego i innych urządzeń integralnie związanych z instalacją siły i światła - Usuwanie wszelkich możliwych uszkodzeń elektrycznych w urządzeniach i osprzęcie - Przeprowadzenie na bieżąco kontroli sprawności działania urządzeń, osprzętu, aparatury i silników elektrycznych - Dokonywanie przeglądów i wymiany instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych w zakresie: a) rozdzielni głównych b) tablic rozdzielczych piętrowych c) wewnętrznych linii zasilających d) instalacji odbiorczych - WLZ mieszkaniowych wraz z tablicami licznikowymi e) sprawności działania zainstalowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń grzewczych f) instalacji oświetlenia administracyjnego, transformatorów bezpieczeństwa przy instalacjach 24V g) sprawności działania automatów schodowych i zmierzchowych h) instalacji elektrycznej automatyki c.w. i c.o. i) pomiarów spadków napięć w warunkach normalnych obciążeń j) pomiarów ciągłości przewodów zerowych instalacji ochronnej k) sprawdzenie stanu instalacji odbiorczych w poszczególnych lokalach celem podłączenia liczników energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny l) wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w części lub całości Prace wyszczególnione w kosztorysie nakładczym - załącznik nr 11 do siwz 3.2 Awaryjne naprawy instalacji elektrycznych w ramach pogotowia mieszkaniowego - Usunięcie zwarcia i naprawa instalacji - Podłączenie upalonych przewodów i ich zaizolowanie. - Wymiana wkładki bezpiecznikowej lub główki bezpiecznikowej oraz oczyszczenie styku w gnieździe bezpiecznikowym - Wymiana wkładki topikowej lub główki bezpiecznikowej do 25 A. - Wymiana - mostek, zacisk, wstawka dolna - Demontaż tablicy bezpiecznikowej TG, TP wykonanie naprawy, ponowny montaż - Rozplombowanie licznika, wykonanie naprawy lub wymiany tablicy licznikowej wraz ze zgłoszeniem do zaplombowania przez Ł.Z.E. - Wymiana gniazda tablicowego do 25A z demontażem i montażem tablicy - Wymiana podstawy bezpiecznikowej wraz ze zgłoszeniem odłączenia i załączenia napięcia przez Ł.Z.E. - Wymiana wyłącznika głównego wraz z wezwaniem Ł.Z.E. do wyłączenia i załączenia napięcia - Wymiana puszki rozgałęźnej nadtynkowej i podtynkowej - Wymiana listwy zaciskowej w tablicy TG i TP - Wymiana wyłączników i przełączników schodowych, opraw oświetleniowych - Wykonanie prowizorycznego zasilania dla podłączenia lokalu do 5 x 4 mm? - Sprawdzenie stanu izolacji obwodu i pomiar z dostarczeniem protokołu pomiaru - Uruchomienie i sprawdzenie instalacji budynku po załączeniu napięcia - Wymiana uszkodzonych odcinków WLZ do 5x 16 mm? - Wymiana gniazda tablicowego do 63 A z demontażem i montażem tablicy - Wymiana gniazda tablicowego powyżej 100 A z demontażem i montażem tablicy - Wymiana wkładki topikowej lub główki bezpiecznikowej do 63 A - Wymiana wkładki topikowej lub główki bezpiecznikowej powyżej 100A - Wymiana transformatorów 230/24 V w obwodach administracyjnych - Wymiana automatów schodowych i czujników zmierzchowych Prace wyszczególnione w wycenie prac- załącznik nr 12 do SIWZ. 3.3 Pełnienie stałego dyżuru poza godzinami pracy AN Centrum II w godzinach 1500 - 700 oraz w dni wolne od pracy całodobowo. 3.4 Wykonanie innych prac w zakresie instalacji elektrycznych nieprzewidzianych a koniecznych do wykonania na zlecenie AN CII, Wszystkie wyszczególnione prace należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do Siwz). 3.5 Wykonawca jest obowiązany do bezpośrednich kontaktów z kierownikiem Działu Technicznego w nagłych , nie przewidzianych zdarzeniach, związanych z realizacją zamówienia. 3.6 Powyższe prace Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi , materiałów , pracowników włącznie z usunięciem nieczystości . 3.7 Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy od daty odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: stawka butto
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrum2.com3.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach