Przetargi.pl
Zakup i dostawa elementów i urządzeń oświetlenia drogowego dla Gminy Bartoszyce

Gmina Bartoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 762 77 00, , fax. 89 762 12 93
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bartoszyce
  Plac Zwycięstwa 2
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 762 77 00, , fax. 89 762 12 93
  REGON: 51074292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-bartoszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa elementów i urządzeń oświetlenia drogowego dla Gminy Bartoszyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oświetlenia drogowego dla Gminy Bartoszyce Zamówienie obejmuje dostawę 904 szt. opraw ulicznych LED: L.P. Rodzaj oprawy Moc oprawy w przedziale [W] Ilość [szt.] Zamówienie podstawowe Zamówienie opcjonalne Zamówienie łączne 1 Oprawa parkowa LED 25-30 24 - 24 2 Oprawa uliczna LED 50-60 388 154 542 3 Oprawa uliczna LED 70-80 158 50 208 4 Oprawa uliczna LED 100-110 87 - 87 6 Oprawa uliczna LED 120-150 43 - 43 904
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach