Przetargi.pl
Dostawa sprzętu łączności i informatyki

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 750 31 88, , fax. 89 750 37 54
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  Gen. Władysława Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 750 31 88, , fax. 89 750 37 54
  REGON: 51020760500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.strazgraniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu łączności i informatyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, serwera z macierzą dyskową, urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego, urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych, drukarek monochromatycznych, telefonów IP z wyświetlaczem monochromatycznym, telefonów IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami, telefonów IP z funkcją wideokonferencji, depozytora kluczy, stacji retransmisyjnej i urządzenia do zdalnego sterowania radiotelefonem. 2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: Część 1 - Komputery stacjonarne i przenośne (komputery stacjonarne w ilości 30 kpl., komputery przenośne w ilości 3 kpl.) Część 2 – Serwer z macierzą dyskową ( w ilości 1 kpl.) Część 3 – Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne, drukarki monochromatyczne (urządzenie wielofunkcyjne kolorowe w ilości 1 kpl., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne w ilości 3 kpl., drukarki monochromatyczne w ilości 3 kpl.) Część 4 – Telefony IP z wyświetlaczem monochromatycznym, telefony IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami, telefony IP z funkcją wideokonferencji (telefony IP z wyświetlaczem monochromatycznym w ilości 25 szt., telefony IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami w ilosci 2 kpl., telefony IP z funkcją wideokonferencji w ilości 3 kpl.) Część 5 – Depozytor kluczy (w ilości 1 kpl.) Część 6 – Stacja retransmisyjna (w ilości 1 kpl.) Część 7 – Urządzenie do zdalnego sterowania radiotelefonem (w ilości 1 kpl.) 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: 1) Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zamówienia; 2) Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zamówienia; 3) Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 zamówienia; 4) Załącznik nr 1d – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 zamówienia; 5) Załącznik nr 1e – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 5 zamówienia; 6) Załącznik nr 1f – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 zamówienia; 7) Załącznik nr 1g – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 7 zamówienia; 4. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1.Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie), w przypadku gdy: 1.1.Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców, 1.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca załączy do oferty szczegółowy opis (szczegółowe informacje), z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. 3. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 3.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w danej części przedmiotowego postępowania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. • Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. UWAGA !!! Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach