Przetargi.pl
Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)

Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 52437000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.umilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego budowy (nadzór w zakresie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi) - polegającej na koordynacji, organizacji, nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, rozliczeniu, a także sprawdzeniu prac geodezyjnych wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym na zadaniach polegających na budowie kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych). 2.Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 1)Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją projektową i STWiORB stanowiącymi załączniki do umowy o roboty budowlane oraz pozwoleniem na budowę 2)Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania 3)Nadzór reprezentowany przez Inspektora nadzoru jest odpowiedzialny za całokształt inwestycji i pełni wszelkie obowiązki wymienione w załączniku nr 1 do umowy (Zakres obowiązków Wykonawcy) - z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla Zamawiającego. 3.Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych oraz SIWZ (wraz ze wzorem umowy) na wykonanie robót budowlanych jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego www.bip.umilawa.pl w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych znak: ZP.271.14.2020 https://bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/100/457/Budowa_kanalizacji_deszczowej_na_terenach_po_bylych_Zakladach_Przemyslu_Ziemniaczanego_w_Ilawie__28Osiedle_Zolnierzy_Wykletych_29_oraz_zaprojektowanie_i_budowa_kanalizacji_deszczowej_od_ul__Gdanskiej_do_ul__Nowomiejskiej_-_etap_II/ 4.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 71540000-5 usługi zarządzania budową, 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją 5.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty (załącznik nr 1 SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3.Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu. 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego paragrafu 5.Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Wykonawca który w momencie składania oferty jest świadomy ze nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na każdym etapie postępowania może skorzystać z uprawnień przysługujących w art. 26 ust.2f 8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1: 1)pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; b)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ, 2)pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego - nie dotyczy 3)pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ 10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 11.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §VII ust. 10 pkt 1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ. 12.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 13.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne 14.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 15.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 16.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust. 8 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w §VII ust. 15 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 17.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 18.W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej. 19.W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w §VII ust. 6 składne jest przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu. 20.W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenie, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 2 i ust.6 składne jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”). 21.W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 7 SIWZ: 1)każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 2)W przypadku spółki cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu następujące dokumenty i oświadczenia, o których mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ, 22.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentów (w tym pełnomocnictw) niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty (w tym pełnomocnictwa) są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 23.Zamawiający informuje, że nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów , o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach