Przetargi.pl
Dostawa, montaż i instalacja aparatury medycznej i sprzętu medycznego realizowaną w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego” w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 322 966 , fax. 895 322 979
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Jagiellońska 78
  10-357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 322 966, fax. 895 322 979
  REGON: 29573900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulmonologia.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i instalacja aparatury medycznej i sprzętu medycznego realizowaną w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego” w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i instalację aparatury medycznej i sprzętu medycznego realizowaną w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) wykonanie prac adaptacyjnych oraz infrastruktury technicznej, niezbędnych do instalacji, uruchomienia i poprawnego urządzeń medycznych, w tym wykonanie punktów poboru gazów medycznych, b) montaż, instalację i uruchomienie urządzeń wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń, c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego, w terminach z nim uzgodnionych, d) udzielenie min. 36 - miesięcznej gwarancji (lub zgodnie z ofertą) na wszystkie elementy, części i moduły urządzeń oraz na wykonane prace budowlane i instalacyjne, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego uruchomienie urządzeń. e) dostarczenie kart technicznych urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania wraz z rysunkami wykonawczymi przyłączy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A 77 1160 2202 0000 0000 6193 7410 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku, poz. 299 t.j.). 3. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku, poz. 299 t.j.) należy dołączyć w oddzielnym pliku do oferty, opisując go: ,,Wadium – Postępowanie nr SOZ.383.15.2020”. 4. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, tzn. przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej przez platformę wskazaną w SIWZ, tj. https://pulmonologia-olsztyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, który daną gwarancję wystawił. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ, 2. wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2a do SIWZ, 3. wypełniony i podpisany załącznik nr 1 od lit. a) do ł) do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 4. aktualny dokument potwierdzający, że oferowany produkt posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych dla każdego oferowanego urządzenia, 5. deklarację/certyfikat CE stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i dyrektywami ją zmieniającymi dla każdego oferowanego urządzenia, 6. kartę katalogową (prospekt) producenta z opisem każdego oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wyszczególnieniem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego dla każdego oferowanego urządzenia, 7. wykaz dostawców części i materiałów eksploatacyjnych oraz wykaz podmiotów obsługi serwisowej zgodnie z art. 90 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 186 t.j.) – wg własnego wzoru. 8. aktualne pełnomocnictwo udzielone osobie podpisującej dokumenty ofertowe, o ile jej prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach