Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice

Gmina Krzepice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 399 91 64
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzepice
  ul. Częstochowska 13
  42-160 Krzepice, woj. śląskie
  tel. 34 399 91 64
  REGON: 151398296
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krzepice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 10 do SWZ.Zakup będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy Krzepice jest Tauron Dystrybucja S.A.Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 58.Całkowita moc umowna [kW] – 126,33.Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh], tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - 375,04.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach