Przetargi.pl
25/2022 Remont zabudowy wjazdu karetek Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, Gamowska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Rejonowy w Raciborzu
  Gamowska 3
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  REGON: 276225587
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-raciborz.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  25/2022 Remont zabudowy wjazdu karetek Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem remont zabudowy wjazdu karetek dla Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rosta w Raciborzu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem rzeczowym zadania zawierają załączniki do SWZ tj.:Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy (Wzór),Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,Załącznik nr 10 - Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50 000,00 zł brutto
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Dokumenty potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 400 000,00 zł bruttob) zdolności technicznej lub zawodowej:- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. jedną robotę budowlaną o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach