Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych dla pracowników Oddziału ZUS w Rybniku i Inspektoratów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Reymonta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
  Reymonta 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  REGON: 00001775600238
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych dla pracowników Oddziału ZUS w Rybniku i Inspektoratów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla pracowników Oddziału ZUS w Rybniku i Inspektoratów:1. Biurko na metalowym stelażu o wymiarach: 1400mmx700mmx780mm ( dług. x szer. x wys.) - 30 szt.2. Biurko na metalowym stelażu o wymiarach:700mmx700mmx780mm (dług x szer. x wys.) - 128 szt.3. Szafa biurowa o wymiarach:1860mmx800mmx450mm (wys. x szer. x głeb.) - 124 szt.4. Szafa ubraniowa o wymiarach:1860mmx800mmx600mm (wys. x szer. x głęb.) - 43 szt. 5. Komoda o wymiarach:780mmx750mmx400mm (wys. x szer. x głeb.) - 94 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach