Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, Miodowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 740 361 , fax. 326 721 532
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Zawierciu
  Miodowa 14
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 326 740 361, fax. 326 721 532
  REGON: 27627111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzawiercie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Powiatowego w Zawierciu o łącznym szacowanym wolumenie - 1 648 000 kWh, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularzem asortymentowo-cenowym. 2. Lokalizacje Szpitala Powiatowego w Zawierciu, których dotyczy przedmiot zamówienia: a) lokalizacja nr I - 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14, b) lokalizacja nr II – 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8, c) lokalizacja nr IV – 42-400 Zawiercie, ul. Gałczyńskiego 1, d) lokalizacja nr V – 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80. 3. Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz.755 z poź. zm.) oraz zgodnie z wydanymi przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi odbiorców określonymi w Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007r., Nr 93, poz.623 z póź. zm.), oraz z Rozp. Ministra energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r.,poz. 503 z póź. zm.) oraz ustawy o z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej(Dz. U. Z 2019 r.poz. 545 z póź. zm).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach