Przetargi.pl
Wykonywanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Wilamowice.

Urząd Gminy Wilamowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-330 Wilamowice, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48338129430 , fax. +48338129431
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wilamowice
  Rynek 1
  43-330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. +48338129430, fax. +48338129431
  REGON: 07218232100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilamowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Wilamowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Wilamowice. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1A do SIWZ. Wykaz robót przewidzianych do wykonania wraz z szacunkowymi ilościami przedstawiono w Kosztorysie ofertowym. Planowane ilości robót przedstawione w Kosztorysie ofertowym mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego na poszczególne roboty. Ewentualna zmiana ilości robót w stosunku do wielkości określonych w Kosztorysie ofertowym nie daje Wykonawcy prawa do żądania roszczeń dodatkowych. Zamawiający uprawniony jest w ramach wartości umowy do dokonywania zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót określonymi w przedmiocie zamówienia. O rzeczywistym wynagrodzeniu Wykonawcy decydują niezmienne w trakcie trwania zamówienia ceny jednostkowe netto za poszczególne roboty podane w Kosztorysie ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach