Przetargi.pl
Zakup i dostawa ekogroszku do kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, Tunelowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 346 08 78 , fax. 32 245 48 44
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
  Tunelowa 2
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 32 346 08 78, fax. 32 245 48 44
  REGON: 243271937
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpglswietochlowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa ekogroszku do kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę ekogroszku do kotłowni w budynku mieszkalno - usługowym w Świętochłowicach przy ul. Sienkiewicza 3. 2. Maksymalna ilość węgla ekogroszek, jaką Zamawiający przewiduje do wykorzystania w trakcie realizacji zamówienia wynosi 50 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości ton dostarczanego węgla ekogroszek o 30%, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).4. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). 5. Ponadto wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.6. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (PPU), stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę.9. Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach