Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Gmina Mniszków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-341 Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7561522 , fax. 044 7561523
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mniszków
  ul. Powstańców Wielkopolskich 10 10
  26-341 Mniszków, woj. łódzkie
  tel. 044 7561522, fax. 044 7561523
  REGON: 59064812600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mniszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Mniszków zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy prawa zamówień publicznych. Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej dla punków odbioru zasilanych z sieci n.n. w taryfie C (), której szacunkowa ilość w okresie 20 miesięcy dostawy wynosi 578334 kWh, w tym energia rozliczana według taryf: C12a: -szczyt : 135015kWh -pozaszczytowa: 397702kWh C11: -całodobowa: 33007kWh C11o: -całodobowa: 12610kWh 3. Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej w taryfie B() dla oczyszczalni ścieków w Mniszkowie zasilanej z sieci ś.n. poprzez transformator 15/0,4kV, będący własnością Zamawiającego, której szacunkowa ilość w okresie 20 miesięcy dostawy wynosi 213433 kWh, w tym energia w taryfie B23: - szczyt przedpołudniowy: 35670kWh - szczyt popołudniowy : 25235kWh - pozostałe godziny doby: 152528kWh. 4.Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub ofertę tylko na jedną z części. 5. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Liczba nowych obiektów nie może przekroczyć 15% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca będzie dostarczał i rozliczał w okresie obowiązywania umowy energię elektryczną w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowych prognoz jej zużycia. 7. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia oddzielnych umów dla gminy oraz dla jej jednostek organizacyjnych (szkoły). 8. Dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne ( Dz.U z 2006r. Nr 81 poz. 615 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy , normami i innymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach