Przetargi.pl
Usługa serwisu technicznego aparatury i sprzętu medycznego - III dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Szpital Powiatowy w Radomsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6854716 , fax. 44 6854701
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Radomsku
  ul. Jagiellońska 36 36
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 44 6854716, fax. 44 6854701
  REGON: 00031334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.biz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisu technicznego aparatury i sprzętu medycznego - III dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu technicznego aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku Zestaw Pakietów od 1 - 26 z podziałem na poszczególne pakiety (26 pakietów): PAKIET 1 - Przegląd strzykawki automatycznej, PAKIET 2 - Przegląd myjni-dezynfektorów * (2 razy w roku), PAKIET 3 - Przegląd stołów operacyjnych, PAKIET 4 - Przegląd stymulatora nerwów obwodowych PAKIET 5 - Przegląd aparatu do krioterapii, PAKIET 6 - Przegląd kriokomory, PAKIET 7 - Przegląd laserów chirurgicznych, PAKIET 8 -Przegląd endoskopów (2 razy w roku) oraz myjni (raz w roku) PAKIET 9 - Przegląd kolposkopu, PAKIET 10 - Przegląd polifizjografu, PAKIET 11 - Przegląd urządzenia do hipotermii, PAKIET 12 - Przegląd urządzenia do badania słuchu noworodków, PAKIET 13 - Przeglądy nagrywarki, PAKIET 14 - Przegląd mikroskopu operacyjnego, PAKIET 15 - Przeglądy tomografu komputerowego, PAKIET 16 - Przegląd aparatu RTG cyfrowego, PAKIET 17 - Przegląd aparatu RTG jezdnego, PAKIET 18 - Przegląd aparatu RTG przejezdnego, PAKIET 19 - Przegląd ucyfrowienia aparatu RTG oraz drukarki, PAKIET 20 - Przegląd drukarek do klisz, PAKIET 21 - Przegląd z walidacją zestawu do badań mikrometodą kolumnową z żelem, PAKIET 22 - Przegląd i legalizacja wag, PAKIET 23 - Przegląd , wzorcowanie piet i termometrów, PAKIET 24- Przegląd , wzorcowanie luksomierza, PAKIET 25 - Przegląd i kalibracja miernika dawki, PAKIET 26 - Przegląd loży laminarnej. Szczegółowy wykaz sprzętu i aparatury medycznej, zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.biz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach