Przetargi.pl
Zakup dostawa zestawów laparoskopowych wraz z dostawą i montażem systemu wideo transmisji

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza przetarg

 • Adres: 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5841110 , fax. 022 5841109
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
  ul. Czerniakowska 231 231
  00-416 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5841110, fax. 022 5841109
  REGON: 00029088300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-orlowskiego.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup dostawa zestawów laparoskopowych wraz z dostawą i montażem systemu wideo transmisji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zestaw Laparoskopowy Full HD z systemem Wideo Transmisji. Opis przedmiotu zg z zał. nr 4.1 a do SIWZ 2.Zestaw Laparoskopowy Full HD . Opis przedmiotu zg. z zał. nr 4.1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry Techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-orlowskiego.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach