Przetargi.pl
Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu pn.: -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz-

Gmina Latowicz ogłasza przetarg

 • Adres: 05-334 Latowicz, ul. Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7521080 w. 15 , fax. 025 7521080 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Latowicz
  ul. Rynek 6 6
  05-334 Latowicz, woj. mazowieckie
  tel. 025 7521080 w. 15, fax. 025 7521080 w. 29
  REGON: 71158273000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.republika.pl/regionlatowicki
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu pn.: -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz-
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych i Jednostek Podległych Gminie Latowicz w okresie trwałości projektu pn.: -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz- , który Gmina Latowicz realizowała w ramach Działania 8.3 -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz-- e -Inclusion-, osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1500 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklarowana przepustowość MB/sek dla beneficjentów ostatecznych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.latowicz.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach