Przetargi.pl
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Halinów

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7836020 , fax. 022 7836107
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
  ul. Spółdzielcza 1 1
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7836020, fax. 022 7836107
  REGON: 01326917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.halinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Halinów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Halinów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601134007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.halinow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach