Przetargi.pl
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Halinów

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7836020 , fax. 022 7836107
 • Data zamieszczenia: 2013-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
  ul. Spółdzielcza 1 1
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7836020, fax. 022 7836107
  REGON: 01326917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.halinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Halinów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dowożenie i odwożenie uczniów niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), zamieszkałych na terenie gminy Halinów wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu: 1) 12 uczniów - do: a) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie ul. Elektoralna 12/14; b) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 95 w Warszawie ul. Hafciarska 80/86; c) Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum nr 68 w Warszawie ul. Tarchomińska 4; d) Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 4/6; e) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie ul. Kordeckiego 54; f) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 91 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3; g) Gimnazjum w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci Młodzieży w Zagórzu gm. Wiązowna h) Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddz. integracyjnymi w Sulejówku ul. Okuniewska 2, 2) 1 uczeń - do: Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 4/6 (dowożony do szkoły indywidualnie, odwożony do domu transportem zbiorowym), 3) 14 uczniów - do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, Ignaców 8 05-300 Mińsk Mazowiecki (w tym 6 uczniów 1 raz w tygodniu dowóz z domu do szkoły i 1 raz w tygodniu ze szkoły do domu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601134007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.halinow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach