Przetargi.pl
Zakup , dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - ½ oddziału oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup , dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - ½ oddziału oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I - Zakup , dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - ½ oddziału – III p. Bloku A strona prawa Zadanie II - Zakup , dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii – V p. Bloku A strona prawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp w wysokości PLN Zadanie 1 - 1500,00 zł Zadanie 2- 1500,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty . 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych (treść gwarancji musi jednoznacznie wskazywać, że Gwarant zobowiązuje się do bezwarunkowego wypłacenia w terminie związania z ofertą i na każde żądanie Zamawiającego kwoty wadium) d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110 z późn.zm). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się osobno dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, w formie przelewu na następujący rachunek bankowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu: NR RACHUNKU BANKOWEGO: BGK 43 1130 1219 0026 3000 9620 0006 W tytule przelewu należy wpisać: Znak sprawy TLZP/2-23/233/14/2020
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach