Przetargi.pl
Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka

Gmina Olszanka ogłasza przetarg

 • Adres: 49-332 Olszanka,
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 129 683
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszanka
  49-332 Olszanka, woj. opolskie
  tel. 774 129 683
  REGON: 54103200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszanka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów) sprzed nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka (opróżnianie pojemników oraz odbiór dostawionych przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi niezależnie od ich ilości i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu); 2. Odbiór selektywnych odpadów komunalnych: a) tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych sprzed nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka (opróżnianie pojemników oraz odbiór dostawionych przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi niezależnie od ich ilości i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu); b) pojemników lub worków z papierem, w tym tekturą, odpadami opakowaniowymi z papieru i tektury sprzed nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka niezależnie od ich ilości i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu); c) pojemników lub worków ze szkłem, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła sprzed nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka niezależnie od ich ilości i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu); d) pojemników lub worków z odpadami biodegradowalnymi sprzed nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka, niezależnie od ich ilości i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu); 3. Zapewnienie mieszkańcom Gminy worków na odpady biodegradowalne, worków na szkło, worków na papier, pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na frakcje zawierającą: tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe w porozumieniu z właścicielami posesji, z których będą odbierane odpady. 4. Kompleksowa obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi integralną część niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta składana na wykonanie zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 gr.) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Grodków – Łosiów, Oddział w Olszance, z siedzibą w Pogorzeli 35 Nr 08 8870 0005 1004 0110 1576 0203 Na poleceniu przelewu należy wpisać II PRZETARG NIEOGRANICZONY „Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka”. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 16. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka, wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r., w zakresie transportu odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Wykonawca potwierdza również spełnienie warunku poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ b) Zobowiązanie innego podmiotu (o ile dotyczy) - zał. nr 6 do SIWZ c) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) d) dowód wniesienia wadium Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach