Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.

Gmina Bierawa ogłasza przetarg

 • Adres: 47-240 Bierawa, Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48774872266 , fax. +48774872262
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bierawa
  Wojska Polskiego 12
  47-240 Bierawa, woj. opolskie
  tel. +48774872266, fax. +48774872262
  REGON: 53141293500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa na warunkach określonych w załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności: - odbiór zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór selektywnych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór popiołu z palenisk domowych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dostarczeniem pojemników, - zapewnienie mieszkańcom gminy pojemników oraz worków, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa oraz uchwałą w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa; b) posiada wydane przez właściwy organ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; c) posiada wydane przez właściwy organ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów objętych niniejszym zamówieniem; d) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ppkt 3a) -3d) musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 13.1 siwz; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach