Przetargi.pl
USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 113 840 , fax. 774 113 845
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
  ul. Wyszyńskiego 23
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 113 840, fax. 774 113 845
  REGON: 53142223000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipzdpbrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach powiatu brzeskiego z podziałem na 2 zadania (2 części) z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. Zadanie nr 1 - obejmuje wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gmin: Brzeg, Skarbimierz, Lubsza, zgodnie załączonym wykazem dróg wg I, II, III kolejności zimowego utrzymania dróg (ulic) (załącznik nr 8). Zadanie nr 2 - obejmuje wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gmin: Olszanka, Lewin Brzeski, Grodków, zgodnie załączonym wykazem dróg wg I, II, III kolejności zimowego utrzymania dróg (ulic) (załącznik nr 9). Drogi objęte zamówieniem winny być utrzymywane przez cały sezon zimowy 2019/2020 wg trzech kolejności i standardów odśnieżania i zwalczania śliskości, opracowanych przez Zamawiającego i stanowiące załączniki do siwz. Zakres usług (ilość) podana w formularzach cenowych na poszczególne zadania została określona na podstawie przewidywanych potrzeb w okresie sezonu 2019/2020 zimowego utrzymania dróg. Ilości te mają charakter orientacyjny i posłużą do ustalenia cen złożonych ofert, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty do określenia orientacyjnej wartości umowy i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zakres do wykonania usług będzie regulowany przez Zamawiającego stosownie do potrzeb uzależnionych od warunków atmosferycznych i sytuacji w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach