Przetargi.pl
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych”

Gmina Murów ogłasza przetarg

 • Adres: 46-030 Murów, ul. Dworcowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4214034 , fax. 0-77 4214032
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Murów
  ul. Dworcowa 2
  46-030 Murów, woj. opolskie
  tel. 0-77 4214034, fax. 0-77 4214032
  REGON: 53141317100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.murow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup w roku 2020 energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 755) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych” 1. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 87, natomiast łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi 693,28MWh. 2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do umowy . 3. Zakup będzie się odbywać na podstawie umów zakupu (sprzedaży) podpisanych z Wykonawcą. 4. Wykonawca zobowiązany będzie , na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, do przeprowadzenia procedur zmiany sprzedawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej dostarczanej w ramach umowy . Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione zostaną w oferowanej cenie energii elektrycznej. 6. Zamawiający informuje, iż usługi dystrybucji są realizowane na podstawie odrębnych umów zawartych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-053 Kraków. 7. Podstawowe informacje: 8. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię 87 ( załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) Całkowita moc umowna [kW] 930,35 Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów TAURON Dystrybucja S.A. Informacja dot. umów z OSD Obecnie podpisane umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [ MWh] 693,28 Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany wartości jednostkowej netto lub brutto podczas trwania umowy, poza sytuacjami wymienionymi w Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii oraz niezbędnych dokumentach Zamawiający udostępni wszystkie posiadane niezbędne dane oraz dokumenty w procedurze zmiany sprzedawcy ( w wersji elektronicznej) najpóźniej w dniu podpisania umowy Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią wzoru umowy i stanowi do niej załącznik nr 4 do umowy Informacja o sposobie podpisania umowy Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną Informacja o aktualnej umowie Zamawiający informuje, iż dotychczasowa umowa na zakup energii obowiązuje do 31.12.2019 r.nr aktualnej umowy 7/2017 Aktualny sprzedawca energii elektrycznej TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60 Informacja dotycząca procedury zmiany sprzedawcy dla punktów PPE Dla wszystkich PPE jest to kolejna zmiana sprzedawcy, oprócz punktu 27 ( z wykazu ppe elektrycznej: obiektów gminy i jej jednostek organizacyjnych- załącznik nr 2 do wzoru umowy. 9. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił szacowaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w przypadku nawet znacząco mniejszego lub większego zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. 10. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie przetargowej. Ostateczne wynagrodzenie za energię elektryczną ustalone zostanie na podstawie faktycznego zużycia, w oparciu o wskazanie układów pomiarowych. 11. Ilość energii (szacowane zużycie) w podziale na określone PPE wskazano w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ. Wykaz PPE ma jedynie charakter orientacyjny, gdyż Zmawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości PPE (zmniejszenie), zmian ich mocy lub grup taryfowych (zgodnie z zapisami rozdział XVII SIWZ). 12. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do zmiany mocy lub grup taryfowych, o których mowa powyżej, dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany następować będą na pisemne zgłoszenie Wykonawcy przez Zamawiającego począwszy od dnia zainstalowania nowego układu pomiarowego lub od dnia dokonania tych zmian. 13. Moc umowna, grupy taryfowe, warunki ich zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 14. Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej czynnej podane w ofercie przetargowej będą stałe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego. 15. Informacja o płatnikach/odbiorcach : Płatnikami należności są podmioty wymienione w załączniku nr 3 do wzoru umowy. 16. Rozliczenie rzeczywistej ilości zakupionej energii odbywać się będzie na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez właściwego OSD, zgodnie ze stosowanym przez niego okresem rozliczeniowym. 17. Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków lokalnego OSD, bądź umowy łączącej go z OSD, terminowo pozyskiwać dane pomiarowo-rozliczeniowe. 18. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, o ile nie są one już stroną samodzielnych umów dystrybucyjnych, w sposób gwarantujący zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru umowy. 19. Sprzedaż energii elektrycznej, w szczególności jej jakość i standardy jakości obsługi Zamawiającego (Odbiorcy/Płatnika) odbywać się będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 20. Wykonawca musi na dzień rozpoczęcia sprzedaży posiadać stosowne umowy z OSD, umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich punktów PPE za pomocą tych sieci, a także musi posiadać przedmiotowe umowy przez cały okres trwania umowy podpisanej z Zamawiającym. 21. Zamawiający będzie miał prawo, po udzieleniu zamówienia, do: 1) zmniejszenia liczby punktów PPE wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, 2) zmiany mocy umownej lub taryfy określonej w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych - w obrębie tych grup taryfowych, które zostały wskazane w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ. 22. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Nie dotyczy. 22. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia , o którym mowa w art.29 ust. 4 ustawy Pzp. 23. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wymaganego wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) 2. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Poręczenie lub gwarancja winne zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: BS Łubniany 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z dopiskiem: Wadium - „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych” kserokopię przelewu załącza się do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Oryginał poręczenia lub gwarancji nie może być trwale zszyty/ zbindowany z ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia ( Zamawiającego, gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem- określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/ poręczenia, 4) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust.5 ustawy Pzp. 7. Beneficjentem gwarancji jest Gmina Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku, dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia o których mowa w art., 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 , co spowodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków udziału w postępowaniu: 1) warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz.755 ) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie , o którym mowa wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 3. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania , musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany Pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi niewynikającymi z działań Wykonawcy. 5. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 8. Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach