Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” - Część III

Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 835 017 , fax. 683 835 122
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno Odrzańskie
  ul. Parkowa 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683 835 017, fax. 683 835 122
  REGON: 97077026700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” - Część III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” - Część III. Sprzęt i wyposażenie dostarczone będzie na koszt Wykonawcy do budynku Żłobka Miejskiego zlokalizowanego w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 6d. Dostarczony sprzęt i wyposażenie będzie się nadawało do użytku zgodnie z przeznaczeniem, bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy, Dostarczony sprzęt i wyposażenie mają być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytku zgodnie z przeznaczeniem bezpośrednio po dostarczeniu do Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowych elementów, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania napraw sprzętu i wyposażenia w ciągu 3 dni roboczych od chwili reakcji serwisu, w miejscu dostawy sprzętu, Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie budynku Żłobka Miejskiego, w lokalu przy ul. Piastów 6d w Krośnie Odrzańskim, a czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze – jeżeli naprawa gwarancyjna nie będzie mogła zostać zrealizowana w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania na własny koszt bezpośrednio u producenta lub w serwisie posiadającym autoryzację producenta. Podjęcie akcji serwisowej polega na osobistym przybyciu do miejsca, w którym znajduje się zgłaszany do naprawy sprzęt, Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany w przeciągu jednego miesiąca wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad (tego samego producenta i o parametrach zgodnych lub lepszych) po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych, Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego i transportu przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Zamówienie obejmuje min.: Wyposażenie w szafki, pojemniki; Wyposażenie w zestawy zabawowe wewnętrzne;Zestawy edukacyjne; Jeździki; Klocki, książeczki, układanki; Artykułu plastyczne; Telewizory; Rolety; Wózek na kosze do zmywarki; Panelowe ogrodzenie placu zabaw, Brama dwuskrzydłowa; Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia stanowiącej przedmiot zamówienia, stanowi Zestawienie wyposażenia - Załącznik Nr 8 do niniejszego SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39161000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawcy, przystępujący do postępowania, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach