Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego i ksero - kopiarki

Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Kolejowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 755 307 , fax. 684 755 305
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe
  ul. Kolejowa 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 684 755 307, fax. 684 755 305
  REGON: 97077011000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego i ksero - kopiarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Świebodzinie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, obejmująca: 1. Zestaw komputerowy (fabrycznie nowy 5 szt. 2. Drukarka laserowa monochromatyczna (fabrycznie nowy) 1 szt. 3. Mysz komputerowa ( nowa) 5 szt. 4. Klawiatura ( nowa) 5 szt. 5. Ksero – kopiarka (poleasingowa) 1 szt. 6. Dysk zewnętrzny (nowy) 4 szt. Szczegółowy zakres dostaw określa złącznik nr 1 do formularza oferty: 1) załącznik nr 1 (formularz oferty) do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie (zał. nr 1 do Formularza oferty), że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium – nie dotyczy, b) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. f) Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ. g) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach