Przetargi.pl
Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku

Regionalne Centrum Animacji Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 65-431 Zielona Góra, Sienkiewicza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 529 301 , fax. 683 208 834
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Animacji Kultury
  Sienkiewicza 11
  65-431 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 529 301, fax. 683 208 834
  REGON: 97045702700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tj. rozbudowa istniejącego budynku garażowego z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego parku przy ul. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze o trzech kondygnacjach – w piwnicy będącej kondygnacją podziemną i dwóch kondygnacji nadziemnych. Budynek będzie mieścił następujące funkcje: - Piwnica – sala wielofunkcyjna, toalety dla publiczności, pomieszczenia techniczne i przyłącza mediów. - Parter – w części piętrowej punkt kawiarniany z zapleczem, szatnia z punktem informacyjnym i toalety dla publiczności, w części parterowej sala taneczna z zapleczem oraz pomieszczenie biurowe i socjalne. Projektuje się niezależne wejścia do części piętrowej i parterowej. - 1 Piętro – przestrzeń wystawowa w ramach holu, sale edukacyjne (pracownia obrazu, druku, działań kulturowych i interaktywnych), pomieszczenia biurowe oraz toalety ogólnodostępne. Funkcje budynku projektuje się tak, by uniemożliwić mieszanie się różnych grup użytkowników, a jednocześnie sprawić by budynek był uniwersalny, otwarty na różne aranżacje i różnorodne możliwości wykorzystania. Sala wielofunkcyjna posiada możliwość podziału mobilną ścianą na dwie mniejsze sale. Pomiędzy nadziemnymi częściami budynku zaprojektowano taras połączony bezpośrednio z punktem kawiarnianym. 2) Wykonanie adaptacji akustycznej i ochrony przeciwdźwiękowej dla projektowanych sal tj.: sali wielofunkcyjnej, reżyserki, pracowni druku, pracowni obrazu, pracowni działań kulturalnych oraz sali interaktywnej. 3) Wykonanie instalacji elektrycznych niskonapięciowych, Montaż Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (System zarządzania ) w tym: Instalacje niskoprądowe Instalacja systemu sygnalizacji pożaru Instalacja systemu włamania i napadu Instalacja systemu kontroli dostępu Instalacja oddymiania 4) Rewitalizacja parku wokół willi. Zagospodarowanie terenu objęte zamówieniem to roboty związane z wykonaniem małej architektury, placów, dróg, chodników na terenie rewitalizowanego parku w tym ogrodzenia willi, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą cz. III SIWZ- OPZ. 5) Dostawa wraz z montażem wyposażenia sanitarnego, urządzeń gastronomicznych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110); Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia ……. r., do godz. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c. kwotę gwarancji lub poręczenia; d. termin ważności gwarancji lub poręczenia; e. zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 20.2. terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu – dokument wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą); Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 20.2.SIWZ terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: nr 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103. z dopiskiem „Wadium – „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; - pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach