Przetargi.pl
zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0243882601 wew. 205
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
  ul. Zachodnia 6 6
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 0243882601 wew. 205
  REGON: 00000610320540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozleczyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansu medycznego (karetki wyjazdowej specjalistycznej) typu C z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Opis oczekiwanych parametrów techniczno- użytkowych pojazdu bazowego, zabudowy oraz wyposażenia przedstawia załącznik nr 4 do SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i, nieużywany, wyprodukowany w 2016r. Do oferowanego sprzętu należy załączyć pełną dokumentację techniczno-użytkową i specyfikacje techniczne wydane przez producenta zawierające dane techniczne i jakościowe oferowanych urządzeń (dokumenty muszą potwierdzać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego). Zamówienie obejmuje wszystkie czynności związane z dostarczeniem do wskazanego miejsca i uruchomieniem urządzeń stanowiących zabudowę i wyposażenie ambulansu oraz doprowadzeniem do pełnej użyteczności związanej z obsługą pacjentów. Powyższe obowiązki spoczywają na Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141213
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 6 000,-zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://leczyca.bip.cc/p,435,_rzetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach