Przetargi.pl
Rewaloryzacja parku miejskiego przy Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim Etap II - zagospodarowanie terenu

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2111173 , fax. 042 2111168
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Zgierska 2 2
  95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 2111173, fax. 042 2111168
  REGON: 00052564200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.konstantynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja parku miejskiego przy Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim Etap II - zagospodarowanie terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią roboty w zakresie rewaloryzacji parku miejskiego przy Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim, stanowiące etap II zadania -Rewaloryzacja parku miejskiego przy Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Usunięcie korzeni; 2. Przebudowę i rozbudowę istniejącego układu ścieżek; 3. Remont nawierzchni peronu przystanku tramwajowego; 4. Wykonanie instalacji oświetlenia parku; 5. Wykonanie instalacji wodociągowej z punktami czerpalnymi; 6. Rekultywację trawników; 7. Wykonanie nasadzeń zastępczych wg wykazu, ilości, rodzajów i gatunków podanych przez Zamawiającego, w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym; 8. Wymiana elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci); 9. Wykonanie w drzewostanie specjalistycznych zabiegów chirurgii drzew: cięć pielęgnacyjnych w zakresie formowania, prześwietlania koron, podkrzesywania, cięć sanitarnych, częściowo redukcyjnych, cięć odmładzających, odtwarzających; 10. Wykonanie w drzewostanie cięć technicznych t. j. w pobliżu linii napowietrznych, lamp oświetleniowych, w obrębie ciągów komunikacyjnych; 11. Wykonanie w drzewostanie cięć korygujących kształt koron; 12. Założenie wiązań zabezpieczających na drzewach, których korony grożą rozłamaniem; UWAGA: w związku z terminami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. -t. j. Dz. U z 2015 poz. 1651 ze zmianami.- w zakresie ochrony gniazd i ptasich siedlisk lęgowych, prace wskazane w pkt 4.2. p. pkty: 9,10,11,12 należy realizować po 15.10.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332600
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się na kwotę 24 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji- ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, szczegółowo opisane w pkt 9.13. oraz 9.14. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej -oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.14. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Poza cenowe kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.konstantynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną