Przetargi.pl
Przebudowa i montaż dźwigu platformowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie.Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miasto i Gmina Działoszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8413177 , fax. 43 8413680
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Działoszyn
  ul. Piłsudskiego 21 21
  98-355 Działoszyn, woj. łódzkie
  tel. 43 8413177, fax. 43 8413680
  REGON: 73093474300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialoszyn.e-bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i montaż dźwigu platformowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie.Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres robót, które objęte są przedmiotem zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej w tym w projektach budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót będących załącznikami do SIWZ. Parametry platformy dźwigowej oprócz określonych w STWiORB powinny również spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na miejscu dokonać oględzin budynku, którego dotyczy przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dyrekcją placówki w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy, umożliwiający w czasie prowadzonych prac prawidłowe funkcjonowanie obiektu, którego dotyczy rozbudowa i przebudowa. Wykonawca zobowiązuje się (w okresie rękojmi/gwarancji udzielonej przez Wykonawcę - min 3 lata od dnia odbioru - w ramach zaoferowanej ceny ofertowej) do prowadzenia prac dotyczących konserwacji dźwigu platformowego, którego dostawa i montaż objęte są niniejszym zamówieniem. Zakres prac związanych z konserwacją wynikać będzie z dokumentacji techniczno - ruchowej dotyczącej w/w dźwigu. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić odbiór techniczny urządzenia platformy przez odpowiednią instytucję Dozoru Technicznego i przedstawić odpowiedni dokument z przeprowadzonej kontroli i odbioru przez UDT platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych. Koszty w/w odbioru ponosi Wykonawca w ramach zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2. Projekty budowlane 3. Przedmiary robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00. zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank NBS Działoszyn Nr 47 9251 0009 0000 1094 2000 0200 podając znak postępowania przetargowego IZP.V.271.1.6.2016 z dopiskiem: Wadium - Przebudowa i montaż dźwigu platformowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 202 (przed upływem terminu składania ofert) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem WADIUM - Przebudowa i montaż dźwigu platformowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Rozdział 13. Termin związania ofertą 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzialoszyn.e-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach