Przetargi.pl
Budowa układu komunikacyjnego osiedla Ustronie w Opocznie - II ETAP ul. Jarzębinowa i Bukowa - dł. 916 m

Gmina Opoczno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7363137 , fax. 044 7363111
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opoczno
  ul. Staromiejska 6 6
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 044 7363137, fax. 044 7363111
  REGON: 59064837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa układu komunikacyjnego osiedla Ustronie w Opocznie - II ETAP ul. Jarzębinowa i Bukowa - dł. 916 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa następująca dokumentacja zawarta w załączniku nr 1, tj. Zał. nr 1.1 - kosztorysy ślepe ( branża: drogowa, elektryczna, sanitarna, telekomunikacyjna; oznakowanie) Zał. nr 1.2 - projekt stałej organizacji ruchu Zał. nr 1.3 - projekt wykonawczy Zał. nr 1.4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz w projekcie umowy ( zał. nr 8), który stanowi integralną część SIWZ. Ponadto: 1)Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót 2)Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3) Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883) oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041 ze zm.). 4) Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej, określają minimalne oczekiwane parametry jakościowe, techniczne oraz wymagany standard, należy je traktować jako propozycje projektanta. 5) Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach technicznych równych lub przewyższających parametry zaproponowane w dokumentacji projektowej. 6) Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania zamówienia są dopuszczone do obrotu i stosowaniu w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach