Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 116107 E Krzemienica - Annów

Gmina Czerniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7104044 , fax. 44 7104010
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerniewice
  ul. Mazowiecka 42 42
  97-216 Czerniewice, woj. łódzkie
  tel. 44 7104044, fax. 44 7104010
  REGON: 59064809500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 116107 E Krzemienica - Annów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 116107 E Krzemienica -Annów o łącznej długości równej 2 187,00 mb. W skład przebudowywanej drogi wchodzą następujące obręby: dz. nr. ew. 294 obręb Lipie o długości odcinka 691,00 mb; dz. nr. ew. 659 obręb Strzemeszna i dz. nr. ew. 193 , 194 i 55 obręb Strzemeszna Pierwsza o długości odcinka 858,00 mb; dz. nr. ew. 193 i 55 obręb Strzemeszna Pierwsza o długości odcinka 638,00 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do 23.06.2016r. do godz.9:00.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w kwocie 25000,00 zł, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego - PBS Tomaszów Mazowiecki nr k-ta 63 89850004 0010 0144 1165 0009 z adnotacją Wadium Przebudowa drogi nr 116107 E Krzemienica Annów w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,w gwarancjach bankowych,w gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr.42, poz.275). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.W zakresie wadium obowiązują uregulowania art.45 i 46 Ustawy Pzp.W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z form wadium określonych w niniejszej specyfikacji Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy w Czerniewicach ul. Mazowiecka 42 - na stanowisku Inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych (pok. nr 10)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ugczerniewice.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach