Przetargi.pl
Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C- 2 szt. Znak sprawy: 5/ZPN/15

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6480300 , fax. 44 6480321
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. Rakowska 15 15
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 6480300, fax. 44 6480321
  REGON: 00063694000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C- 2 szt. Znak sprawy: 5/ZPN/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostarczenie ambulansu sanitarnego typu C- 2 szt.Minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać ambulans oraz parametry użytkowe zawarte są w specyfikacji technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141213
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4320,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach