Przetargi.pl
Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z finansowaniem jego zakupu w formie leasingu finansowego

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8244182, 8244247 , fax. 43 8232071
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Królewska 29 29
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 8244182, 8244247, fax. 43 8232071
  REGON: 00031251500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdwola.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z finansowaniem jego zakupu w formie leasingu finansowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z finansowaniem jego zakupu w formie leasingu finansowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141213
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-zdwola.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach