Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń w Bytowie – realizacja częściowa.

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń w Bytowie – realizacja częściowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Określenie przedmiotu zamówienia: Realizacja części zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń w Bytowie” poprzez wykonanie pomostu nr 2 oraz tarasu przy Bosmance Zakres obejmuje wykonanie pomostu drewnianego w kształcie litery L o parametrach długość 15,24 m i 17,94 m szerokość 3,73 m i 3,15 m. Pomost w całości wykonany z drewna modrzewiowego, mocowany za pomocą dębowych pali wbijanych w dno jeziora. Dodatkowo na pomoście zamontowane cumy do kotwienia oraz drabinka. W ramach prac wykonać należy również remont tarasu przy budynku Bosmanki o powierzchni 123,955 m2. Zakres prac i parametry określa dokumentacja projektowa dołączona do niniejszego zamówienia. Projekty budowlane mają charakter poglądowy i opisują zakres szerszy niż zakres objęty niniejszym zamówieniem. Dokładny zakres prac określa obmiar dołączony do dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach