Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum w ramach projektu: Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie

Augustowskie Placówki Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 643 36 59 , fax. 87 643 36 59
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Augustowskie Placówki Kultury
  Rynek Zygmunta Augusta 9
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 87 643 36 59, fax. 87 643 36 59
  REGON: 68739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.apk.augustow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum w ramach projektu: Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku Muzeum Kanału Augustowskiego – budowa utwardzonych placów pieszych, zewnętrznej podziemnej instalacji elektrycznej oraz montaż małej architektury. Zakres robót obejmuje niżej wymienione czynności: Branża budowlana: - rozbiórki istniejących nawierzchni ciągów pieszych, - zdjęcie warstwy humusu gr. 15cm (w miejscach poszerzeń), - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne, - podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszaniny kruszyw niezwiązanych C30/50, - ustawienie opornika kamiennego na ławie betonowej (z oporem), - wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki kamiennej bazaltowej 4/6cm na podsypce c/p 1:4 gr. 7cm, - wykonanie ścieżek i placów o nawierzchni utwardzonych z płyt kamiennych gr.6cm na podsypce c/p 1:4 gr. 5cm, - zmiana miejsca elementów ekspozycji, - zmiana miejsca stojaków na rowery, - zagospodarowanie zieleńców, - montaż małej architektury: 3 ławek ogrodowych i 2 koszy. Branża elektryczna: Roboty rozbiórkowe : - przebicia/przewierty otworów projektu - przewierty mechaniczne przez drewniane elementy konstrukcji budynku Roboty wykończeniowe: - wykonanie instalacji elektrycznej (montaż rozdzielnic), - montaż i podłączenie osprzętu elektrycznego (opraw oświetleniowych, itp.), - montaż modułów i osprzętu w rozdzielniach, - montaż oświetlenia zewnętrznego, - wykonanie wykopów pod kable/przewody oraz fundamenty lamp oświetleniowych, - układanie rur osłonowych, - zaciągnięcie przewodów/kabli w rurach osłonowych, - układanie przewodów/kabli w rurkach winidurowych i korytach kablowych, - podłączenie lamp i projektorów oświetleniowych, - wykonanie pomiarów, - roboty porządkowe, - wykonanie zasilania rozdzielni. UWAGA! Roboty budowlane będą prowadzone wokół czynnego obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o treści zgodnej z załączonym wzorem. (zał.nr 9)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach