Przetargi.pl
DOSTAWA TESTÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową ogłasza przetarg

 • Adres: 15-879 Białystok, Stołeczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 445 271, , fax. 857 423 630
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
  Stołeczna 2B
  15-879 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 445 271, , fax. 857 423 630
  REGON: 50206760000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.std.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA TESTÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy, z podziałem na części: - Część Nr 1 - odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora; - Część Nr 2 - odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii;- Część Nr 3 - odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis metodą Real time-PCR; - Część Nr 4 - testy VDRL i USR; - Część Nr 5 - test TPHA; - Część Nr 6 - odczynniki do wykrywania przeciwciał przeciw Giardia lamblia metodą immunofluorescencji pośredniej; - Część Nr 7 - podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis; - Część Nr 8 - test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis klasy IgA i IgG w surowicy krwi; - Część Nr 9 - dopełniacz liofilizowany świnki morskiej; - Część Nr 10 - Podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów oporności; Część Nr 11 - krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe; - Część Nr 12 - środki do dezynfekcji powierzchni; - Część Nr 13 - środki do dezynfekcji rąk; - Część Nr 14 - środki do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego; - Część Nr 15 - środek dezynfekcyjny do fartuchów ochronnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Formularz Asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) Wypełniony wzór umowy dostawy - Załącznik nr 5 do SIWZ i/lub umowy dzierżawy- Załącznik nr 4); 5) Załącznik nr 7 - Oświadczenie potwierdzające, że przedmiot zamówienia umieszczony w ofercie posiada właściwe dokumenty spełniające wymagania ustawowe. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa - winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa; 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – wzór Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach