Przetargi.pl
Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w 67 obrębach ewidencyjnych w powiecie bielskim

Powiat Bielski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 858 332 635 , fax. 858 332 612
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bielski
  ul. Mickiewicza 46
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 858 332 635, fax. 858 332 612
  REGON: 50658574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbielski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w 67 obrębach ewidencyjnych w powiecie bielskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych, o łącznej powierzchni około 4.054 ha, w tym: • na terenie Gminy Brańsk pow. ok. 2009 ha: Bronka – 88,46 ha, Brzeżnica – 135,69 ha, Burchaty – 4,75 ha, Chojewo – 143,94 ha, Dębowo – 12,38 ha, Domanowo – 88,43 ha, Ferma – 54,46 ha, Holonki – 77,28 ha, Kadłubówka – 14,36 ha, Kiersnowo – 75,91 ha, Kiersnówek – 8,06 ha, Klichy – 38,76 ha, Koszewo – 30,58 ha, Lubieszcze – 42,45 ha, Majorowizna – 4,83 ha, Markowo – 82,92 ha, Olędzkie – 73,65 ha, Olszewek – 16,96 ha, Olszewo – 54,97 ha, Pace – 11,61 ha, Patoki – 40,16 ha, Pietraszki – 7,56 ha, Płonowo – 93,05 ha, Poletyły – 101,54 ha, Pruszanka Baranki – 41,68 ha, Pruszanka Stara – 32,28 ha, Puchały Nowe – 58,97 ha, Puchały Stare – 75,14 ha, Spieszyn – 40,47 ha, Świrydy – 185,64 ha, Szmurły – 178,22 ha, Widzigowo – 29,27 ha, Zanie – 64,17 ha; • na terenie Gminy Rudka pow. ok. 675 ha: Karp – 0,25 ha, Koce Borowe – 167,54 ha, Niemyje Jarnąty – 47,72 ha, Niemyje Nowe – 61,68 ha, Niemyje Skłody – 38,23 ha, Niemyje Stare – 128,57 ha, Niemyje Ząbki – 93,17 ha, Rudka – 122,10 ha, Olendy – 16,19 ha; • na terenie Gminy Bielsk Podlaski pow. ok.672 ha: Bolesty – 33,66 ha, Brześcianka – 104,57 ha, Chraboły – 41,38 ha, Grabowiec – 123,96 ha, Hryniewicze Małe – 30,15 ha, Husaki – 39,80 ha, Łubin Kościelny – 79,10 ha, Łubin Rudołty – 123,57 ha, Proniewicze – 35,12 ha, Rzepniewo – 60,44 ha; • na terenie Gminy Wyszki pow. ok. 698 ha: Ignatki – 79,21 ha, Koćmiery – 87,38 ha, Kowale Łubice – 46,03 ha, Kożuszki – 13,73 ha, Krupice – 103,97 ha, Mierzwin Duży – 27,01 ha, Mierzwin Mały 44,80 ha, Mieszuki – 31,53 ha, Moskwin – 17,01 ha, Niewino Kamieńskie – 8,76 ha, Niewino Stare – 33,80 ha, Olszanica – 17,40 ha, Strabla Łyse – 66,70 ha, Wyszki – 100,83 ha, Zakrzewo – 19,95 ha, (wg. ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji i Katastru tutejszego Starostwa na dzień 30.10.2018 r.) W opracowaniu należy uwzględnić grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz powierzchnie zalesione nieujęte w ewidencji gruntów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77231900-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Brańsku Oddział w Bielsku Podlaskim, nr konta 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003 z dopiskiem: „Wadium - Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów”. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Poręczenia oraz gwarancje, o których mowa w ust. 13.2. muszą być przedłożone w oryginale i muszą być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1. w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2. w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z dokumentu poręczenia lub gwarancji powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą poczynając od daty składania ofert. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli dysponuje wyposażeniem technicznym oraz zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu. Wykonywanie planów urządzenia lasu zgodnie z art. 19 c Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) może być prowadzone przez przedsiębiorcę, w tym usługodawcę z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649), który dysponuje wyposażeniem technicznym oraz zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach