Przetargi.pl
wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
  REGON: 05065839600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych: • Gmina Gródek: Zubry (357,93 ha) – z wyłączeniem lasu w działce nr 1096/14; Grzybowce (106,97 ha); Skroblaki (116,12 ha); Mieleszki (22,85 ha); Dzierniakowo (207,72 ha); Gobiaty (2,10 ha); Gródek (169,52 ha); Piłatowszczyzna (72,27 ha); Wiejki (92,11 ha); Downiewo (34,39 ha); Kołodno (86,14 ha); Nowosiółki (91.85 ha); Pieszczaniki (94,07 ha); Sofipol (32,35 ha); Przechody (5,13 ha); Załuki (100,75 ha) • Gmina Zabłudów: Ciełuszki (168,70 ha); Ryboły (233,55 ha); Rzepniki (63,62 ha); Aleksicze (3,41 ha); Dobrzyniówka (20,53 ha); Folwarki Tylwickie (61,77 ha); Kołpaki (53,31 ha); Laszki (65,91 ha); Małynka (64,72 ha); Pasynki (68,08 ha); Płoska (58,43 ha); Protasy (46,32 ha); Rafałówka (49,50 ha); Sieśki (24,15 ha); • Gmina Michałowo: Bachury (24,46 ha) Bagniuki (6,12 ha); Bondary (19,54 ha); Budy (27,67 ha); Cisówka (41,78 ha); Ciwoniuki (73,09 ha); Dublany (56,26 ha); Garbary (0,65 ha); Gonczary (4,54 ha); Hieronimowo (1,08 ha); Hoźna (60,89 ha); Jałówka (82,93 ha); Juszkowy Gród (26,46 ha); Kazimierowo (47,72 ha) Kobylanka (7,02 ha; Kondratki (27,52 ha); Krukowszczyzna (14,47 ha); Krynica Majdan (142,92 ha); Kuryły (22,34 ha); Mościska (87,78 ha); Nowosady (13,32 ha); Planty (32,86 ha); Potoka (35,43 ha); Rybaki (24,82 ha); Supruny Koleśno (32,10 ha); Suszcza (26,17 ha); Tajnica Dolna (4,58 ha); Tajnica Górna (29,87 ha); Tokarowszczyzna (70,28 ha); Tylwica (29,93 ha); Zajma (164,70 ha); Zaleszany (35,04 ha); Żednia (63,12 ha); Michałowo (0,41 ha); Michałowo Rolne (35,39 ha); Łuplanka Stara i Nowa (60,81 ha); wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla niektórych obrębów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Powierzchnia opracowania obejmuje szacunkowo 4008,34 ha gruntów oznaczonych w ewidencji jako Ls. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej dwuletniej bezpłatnej gwarancji i serwisu gwarancyjnego licząc od dnia następnego po podpisaniu końcowego protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do bezpłatnego usuwania (w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego) nieujawnionych w czasie odbioru prac ewentualnych usterek powstałych w trakcie sporządzania dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77231900-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach