Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wnętrz osiedlowych przy ul. Kopińskiej 36A - ul. Szczęśliwickiej 19 na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-379 Warszawa, ul. Białobrzeska 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6581903 , fax. 022 6581903
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Białobrzeska 11 11
  02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6581903, fax. 022 6581903
  REGON: 14070016300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wnętrz osiedlowych przy ul. Kopińskiej 36A - ul. Szczęśliwickiej 19 na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z zagospodarowaniem terenu wnętrz osiedlowych polegających na wykonaniu ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych jak i obsadzeniu terenu zielenią wg projektu wykonawczego. Powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi w przybliżeniu 3 000m2. W skład zagospodarowania terenu wchodzą następujące roboty: a) rozbiórka krawężników, obrzeży oraz nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, b) wykonanie nowych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych z kostki nostalit-starobruk w kolorach, c) wykonanie placu zabaw o nawierzchni gumowej, d) wykonanie placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, e) wykonanie trawników i nasadzeń zgodnie z projektem zieleni, f) wykonanie nowej fontanny w miejsce istniejącej kwalifikującej się do rozbiórki, g) inne roboty towarzyszące związane z technologią poszczególnych branż robót oraz projektem zagospodarowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) należy wpłacać na konto bankowe Bank Handlowy Nr 15 1030 1508 0000 0005 5087 7058

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnochota.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach